DIY

请问这个循环怎么写?

菜鸡刚[果猿] Rank: 1 果壳币: 1

发表于 2021-1-29 15:58:29 | 1 条回复 | 242 次浏览

请问这个循环怎么写?

请问这个循环怎么写?

//  变量  A
Event Form1.A1.Change
    Form1.A1.Text = Right(Form1.A1.Text,1)
    A1 = Form1.A1.Text
End Event
Event Form1.A2.Change
    Form1.A2.Text = Right(Form1.A2.Text,1)
    A2 = Form1.A2.Text
End Event

Event Form1.A3.Change
    A3 = Form1.A3.Text
For 20
Next
End Event


//        注册热键 one
Event Form1.Hotkey1.Change   
    Form1.Hotkey1.Register True   
End Event
//         执行热键 one
Event Form1.Hotkey1.Hotkey  
KeyPress A1, 1
Delay 10
KeyPress A2, 1
Delay 10
For i=1 To 20
A3 = Form1.A3.Text
Next
End Event

Event Form1.Hotkey1.Hotkey  
KeyPress B1, 1
Delay 10
KeyPress B2, 1
Delay 10
For i=1 To 20
B3 = Form1.B3.Text
Next
End Event

这样写循环不生效,是不是要做多线程?或者有其他方法的?
发新帖
果壳王子[果壳校长] [王子殿下] Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20 果壳热讲师 独家品牌学院 果壳热大导师 果壳学院创始人 果壳热教职工 果壳热平台站长 果壳学院校长/副校长 果壳学长 果壳热研究生 果壳币: 4726

发表于 2021-4-15 18:03:11

尚不清楚你所谓的“循环”是指什么。 image.png

回复 道具 举报

发新帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册成为果猿 微信登录

手机版

© 2020-2030 果壳热 All rights reserved.

Powered by GUOHOT XS8.8. Theme designed by GUOKEHOT.

top bottom